loader image

Zakres usług

Moi Klienci mogą liczyć na wsparcie prawne z mojej strony w poniższych zakresach.

 • Prawo medyczne
 • Prawo karne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
 • Prawo administracyjne
 • Prawo rodzinne
 • Prawo cywilne
 • Prawo egzekucyjne.

WSPARCIE PRAWNE OSÓB PRYWATNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW

Oferuję doraźne lub stałe wsparcie prawne zarówno osobom prywatnym, jak i przedsiębiorcom. Wychodzę naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom moich Klientów, a współpraca ze mną polega na przede wszystkim na:

 • poradach prawnych,

 • reprezentacji w sądach oraz urzędach,

 • analizie i sporządzaniu umów,

 • sporządzaniu opinii prawnych,

 • sporządzaniu projektów pism przedsądowych i sądowych,

 • negocjacjach i mediacjach.

WIELOETAPOWOŚĆ WSPÓŁPRACY

Współpraca ze mną jest wieloetapowa. Etapy te zostały skrótowo opisane poniżej.

 • Wstępne przedstawienie sprawy, które obejmuje ogólne omówienie stanu faktycznego sprawy i problemu prawnego, a także przedstawienie oczekiwań Klienta co do sprawy. Wstępna, niezobowiązująca porada prawna odbywa się telefonicznie lub mailowo.
 • Konsultacja prawna, która obejmuje szczegółowe przedstawienie sprawy przez Klienta oraz przekazanie niezbędnej dokumentacji. Na tym etapie dokonuję analizy sprawy, a kolejno przedstawiam możliwości rozwiązania problemu. Spotkanie odbywa się w siedzibie mojej kancelarii lub online.
 • Przygotowanie oferty dostosowanej do potrzeb Klienta i charakteru jego sprawy, w której przedstawiam zakres i zasady współpracy oraz podaję wysokość wynagrodzenia. • Pomoc prawna dla lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych i fizjoterapeutów w zakresie działalności związanej z wykonywaniem zawodu.
 • Pomoc prawna dla podmiotów leczniczych działających w ramach NFZ oraz prywatnie, w szczególności szpitali, przychodni i gabinetów lekarskich.
 • Reprezentacja lekarza oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych w sprawach karnych dotyczących błędów medycznych oraz naruszeń praw pacjenta zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i na etapie postępowania sądowego.
 • Reprezentacja lekarza oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych w sprawach cywilnych dotyczących błędów medycznych oraz naruszeń praw pacjenta na każdym etapie postępowania.
 • Reprezentacja w postępowaniu dyscyplinarnym związanym z wykonywaną działalnością. • Obrona podejrzanego i oskarżonego na każdym etapie postępowania karnego oraz karnoskarbowego.
 • Obrona obwinionego na każdym etapie w sprawach o wykroczenie.
 • Wsparcie prawne przy postępowaniach prywatnoskargowych.
 • Wsparcie prawne przy uzyskaniu dozoru elektronicznego, odroczenia kary, warunkowego przedterminowego zwolnienia lub przerwy w wykonywaniu kary.
 • Reprezentacja pokrzywdzonego oraz oskarżyciela posiłkowego na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego.

 • Stała obsługa prawna przedsiębiorców.
 • Reprezentacja strony w sprawach o zapłatę pomiędzy przedsiębiorcami, dochodzenia roszczeń przeciwko członkom zarządu odpowiedzialnym za zobowiązania spółki.
 • Pomoc prawna przy procedurze tworzenia, przekształcania oraz likwidacji spółek prawa handlowego, a także zmian w KRS.
 • Sporządzenie projektów uchwał organów spółek. • Reprezentacja strony na każdym etapie postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.
 • Sporządzenie odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Reprezentacja przed organami administracyjnymi, w tym przed organami podatkowymi, także w postępowaniach nadzwyczajnych tj.: wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji bądź postanowienia.
 • Reprezentacja w postępowaniach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnego oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 • Sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnej.
 • Sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 • Reprezentacja strony w sprawach o alimenty, ustalanie ich wysokości oraz uchylenie obowiązku alimentacyjnego.
 • Reprezentacja strony w sprawach o kontakty z dzieckiem.
 • Reprezentacja strony w sprawach o władzę rodzicielską.
 • Reprezentacja strony w sprawach o rozwód i separację.
 • Reprezentacja strony w sprawach o ustalenie rozdzielności majątkowej.
 • Reprezentacja strony w sprawach o podział majątku wspólnego.
 • Reprezentacja strony w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa.
 • Reprezentacja strony w sprawach o ustalenie miejsca pobytu dziecka.
 • Wsparcie prawne podczas jednorazowych czynności – reprezentacja na rozprawie, sporządzanie pism.

 • Reprezentacja strony w sprawach o zapłatę.
 • Reprezentacja strony w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie.
 • Reprezentacja strony w sprawach o ustalenie zakresu ochrony własności i posiadania.
 • Reprezentacja strony w sprawach o zasiedzenie nieruchomości, rozgraniczenie lub zniesienie współwłasności.
 • Reprezentacja strony w sprawach o ustanowienie służebności gruntowych, osobistych i przesyłu.
 • Reprezentacja strony w sprawach o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości oraz ruchomości.
 • Reprezentacja strony w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, podważenie testamentu, dział spadku.
 • Sporządzenie wezwań do zapłaty, zawieranie ugód oraz negocjacje pomiędzy stronami.
 • Projektowanie i analiza umów.

 • Reprezentacja dłużnika lub wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym.
 • Sporządzanie pism w postępowaniu egzekucyjnym (wnioski o wszczęcie egzekucji, skargi na czynności komornika).